071-2510101   info@het-ivp.nl

KWALITEIT

Het Instituut voor Vraaggerichte Psychotherapie is een samenwerkingsverband van een zelfstandig gevestigde psychiater en verschillende zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en gz-psychologen. Wij leiden daarnaast collega’s (gz-psychologen) op tot psychotherapeut. In geval van vakantie of calamiteiten nemen wij voor elkaar waar.

Wij zijn gespecialiseerd in de integratieve psychotherapeutische psychiatrie vanuit het gedragstherapeutische (CGT en ACT), psychodynamische, cliëntgerichte, systeemtheoretische en oplossingsgerichte referentiekader. Wij zijn behandelspecialisten die de meeste niet crisis-gevoelige cliënten van 18 jaar en ouder met allerlei soorten van complexe problematiek in behandeling kunnen nemen.

Een psychiater en een psychotherapeut zijn specialisten in de Geestelijke Gezondheidszorg. We houden ons bezig met de biologische, psychologische en sociale factoren die leiden tot gezondheidsklachten.

Zelfstandig gevestigd betekent dat het specialisme psychiatrie en psychotherapie onafhankelijk van instellingen wordt uitgevoerd.

Aan de dienstverlening van vrijgevestigde praktijken voor psychotherapie en psychiatrie worden strenge eisen gesteld. We vinden het dan ook van belang onze kwaliteit doorlopend zorgvuldig te toetsen. Certificatie en visitatie is de manier om zichtbaar te maken dat onze organisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de client altijd centraal staat en dat onze organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van onze diensten. 

 

Niet zichtbaar
HKZ

Het HKZ keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. Om het HKZ-Keurmerk te verkrijgen moet het kwaliteitsmanagementsysteem voldoen aan de HKZ-normen. Sinds februari 2017 zijn wij gerechtigd dit HKZ keurmerk te voeren.

Opleidingseisen

De kwaliteit van de opleidingsplaatsen tot psychotherapeut en GZ psycholoog wordt jaarlijks geëvalueerd door het RINO, het opleidingsinstituut voor BIG geregistreerde opleidingen. Zie voor meer informatie hierover op www.rinogroep.nl

Visitaties van beroepsverenigingen

Onze psychiater is in 2016 (wederom) succesvol gevisiteerd door de NVvP. Eén van de eisen voor herregistratie van medisch specialisten is namelijk deelname aan de kwaliteitsvisitatie van de betreffende wetenschappelijke medisch specialistenvereniging (artikel D 18 Kaderbesluit 2013 CCMS). De psychiater wordt in het kader van de herregistratie als psychiater elke 5 jaar door een commissie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bezocht en getoetst op de inhoud van de geboden zorg, de organisatie van de zorg en de bejegening. Onderdeel hiervan is een tevredenheidsonderzoek onder patiënten, verwijzers en samenwerkingspartners. Voorts dient hij minimaal 40 uur per jaar te besteden aan na- en bijscholing. Zie voor meer informatie hierover op www.nvvp.net

Er gelden twee criteria voor herregistratie van de psychotherapeut: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet een psychotherapeut 3120 uur als zodanig werkzaam zijn. Daarnaast is er sinds kort een kwaliteitsregister van de NVP, waarbij zowel op ervaring als scholing getoetst wordt. We zijn begonnen allemaal deze toetsing te doorlopen. Zie voor meer informatie www.psychotherapie.nl

In 2017 zijn we tevens succesvol gevisiteerd (inclusief praktijkvisitatie) door de LVVP. Het gaat hier om een professioneel opgezet vijfjaarlijks visitatietraject, dat wordt begeleid door getrainde visiteurs en is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de LVVP. Deze criteria voorzien in alle wet- en regelgeving die van belang is voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. De IGZ ziet de LVVP-visitatie als norm voor de beroepsgroep.

Wachtlijst

Onze praktijk hanteert geen wachtlijst, niet voor de intake en niet tussen intake en het begin van de behandeling. In principe kunt u binnen 4 weken terecht (Treeknorm) en de behandeling kan dan direct van start gaan.

Eventuele cliëntenstop

Informatie over een eventuele cliëntenstop vanwege dreigende overschrijding van het budget van sommige zorgverzekeraars vindt u up to date op de website onder het kopje: “aanmelden”. Het kan namelijk zo zijn dat we voor onbepaalde tijd geen nieuwe cliënten in behandeling nemen van verzekeraars die een zorgplafond hanteren. Indien dit het geval is en u een polis heeft voor vrije keuze van hulpverlener (en dus altijd terecht moeten kunnen bij de zorgverlener van hun keuze), kunt u zich melden bij uw verzekeraar en een schriftelijke verklaring vragen dat uw verzekeraar de rekening zal betalen ook al zou dit ons budget overschrijden. Verzekerden met een natura polis kunnen het Zorgteam van hun verzekeraar vragen om hulp bij het vinden van een passend alternatief in hun omgeving. Volgens de zogenaamde Treeknorm heeft u het recht om binnen 4 weken bij een praktijk terecht te kunnen met vergelijkbare kwalificaties als die wij hebben. Voor alle duidelijkheid: uw verzekeraar bepaalt waar zij extra zorg inkoopt en wanneer dit nodig zou zijn. Het is dan ook verstandig u hierover bij het afsluiten van een nieuwe verzekering goed te informeren.

Intakefase

De intakefase kan uit meerdere gesprekken bestaan, en heeft als doel om wederzijds te toetsen of er een klik is, uw vraag te bespreken, uw klachten te inventariseren, en deze te classificeren en tot een diagnose te komen. Zonder diagnose kan er immers geen sprake zijn van een verzekerd traject. Meestal zullen we u ook vragen iemand uit uw naaste omgeving die belangrijk voor u is (bijvoorbeeld uw partner, ouders e.d.) mee te nemen. Daarnaast is dit vooral de gelegenheid om na te gaan of u iets met ons en onze aanpak kunt en of wij verwachten voor u helpend te kunnen zijn. Indien dit niet het geval is dan zullen we u en uw huisarts (als u dat goed vindt) een advies geven over een eventueel passender aanpak. Aan het einde van de intakefase bespreken we met u het voorlopig behandelplan. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Indien u medicijnen gebruikt is het belangrijk dat u bij de apotheek een uitdraai vraagt die u kunt meenemen naar het kennismakingsgesprek.

Kwaliteitsstatuut

Sinds 2016 wordt verder van een ieder die verzekerde zorg wil leveren in de GGZ gevraagd een kwaliteitsstatuut op te stellen. Belangrijk daarbij is dat het voor onze cliënten en andere belangstellenden duidelijk is hoe de kwaliteit van onze praktijk gewaarborgd is. Hoewel veel van onderstaande informatie al op de website te vinden is hebben we de voor de kwaliteitstoetsing belangrijke informatie hier onder nog eens op een rijtje gezet.

Kwaliteitsstatuut Willem Guijt
Kwaliteitsstatuut Heleen Lieffering
Kwaliteitsstatuut Sonya Planken
Kwaliteitsstatuut Sanne Winchester
Kwaliteitsstatuut Cindy Hartman

Heeft u toch nog vragen? Schroom niet om ons te mailen met uw vragen op info@het-ivp.nl

Behandelplan

Het behandelplan wordt samen met u opgesteld, waarbij alternatieve mogelijkheden zullen worden besproken. Met uw voorkeur wordt rekening gehouden. Wij gaan er van uit dat u hierbij zelf de regie voert. U kunt een afschrift van het behandelplan krijgen. De zorgverzekeraars eisen dat u het ondertekent, maar voor ons volstaat als u tijdens ons gesprek aangeeft dat u instemt met het behandelplan.

Samenwerking met andere zorgverleners
Het in kaart brengen van de verschillende hulpverleners, die bij u betrokken zijn vormt een onderdeel van het behandelplan. Indien u reeds in behandeling bent bij een andere hulpverlener of zorgaanbieder, dan is het belangrijk dat u het behandelplan van die zorgaanbieder meebrengt naar het kennismakingsgesprek. De zorgverzekeraar staat namelijk niet toe dat er meerdere Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) gedeclareerd worden voor dezelfde DSM5 classificatie. Daarnaast is het van belang dat de behandeling door de verschillende hulpverleners effectief op elkaar worden afgestemd. Als u daarmee instemt kan een bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden. Vanuit onze praktijk zijn wij echter terughoudend met combinatie behandelingen met zorgverleners die wij niet in ons netwerk hebben, en dus minder makkelijk informatie mee kunnen uitwisselen. Het is dan ook van belang dit tijdens het intakegesprek goed met uw behandelaar van onze praktijk door te nemen.

Mocht uw behandelaar onverwachts om wat voor reden dan ook niet beschikbaar zijn, dan zal hij of zij altijd in eerste instantie vervangen worden door een collega van het IVP. Alleen bij de psychiater zal deze collega mogelijk bij een andere praktijk werkzaam zijn. We zullen bij calamiteiten aan onze kant te allen tijde de continuïteit van uw behandeling borgen.

Monitoring

De praktijk maakt gebruik van regelmatig in te vullen vragenlijsten, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Tijdens de intakefase krijgt u via een e-mail een link naar vragenlijsten van Embloom toegezonden, zodat u de vragenlijsten kunt invullen. Deze vragenlijsten zijn een hulpmiddel bij het snel verkrijgen van meer achtergrondinformatie over uw klachten en de wijze waarop u daar mee omgaat, en biedt aanwijzingen voor de diagnose.

Onze praktijk houdt wekelijks een multidisciplinaire intervisie. Uw behandeling kan daarin anoniem besproken worden. De uitkomst daarvan wordt met u besproken en kan aanleiding zijn voor een second opinion. U kunt zelf ook vragen of uw behandelaar uw vraag bij de intervisie wil inbrengen.

Klachtenprocedure

Als u een klacht heeft over de behandeling, bejegening of de wijze waarop de praktijk georganiseerd is, horen wij dat graag van u. Wij zullen dat altijd in eerste instantie met u bespreken. Ook zullen wij uw klacht in ons multidisciplinaire overleg aan de orde stellen. Indien nodig kan een collega contact met u opnemen om te bemiddelen. Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u een beroep doen op een van de volgende klachtenfunctionarissen die uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie kan voorleggen.

Voor een klacht over een van de Psychotherapeuten (LVVP) of Psychologen (NIP) kunt u contact opnemen met Klacht & Company. Dit kan via lvvp@klachtencompany.nl. U kunt de klachtenfunctionaris ook bereiken via 088-2341606. Voor informatie over de huidige klachtenregeling van de LVVP verwijzen we naar de volgende hyperlink: www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

Voor een klacht over de psychiater kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVvP, die u kunt bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeld in de mail in ieder geval uw telefoonnummer zodat de klachtenfunctionaris contact met u kan opnemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Wij zijn daartoe aangesloten bij de geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken in Den Haag. Deze is tevens schriftelijk te benaderen via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via internet: www.degeschillencommissie.nl (via de geschillen commissie Zorg wordt u naar de geschillencommissie vrijgevestigde GGZ praktijken geleid).

Crisisopvang

De zorgverzekeraars hebben de regionale crisiszorg uitsluitend ingekocht bij GGZ Rivierduinen. U kunt buiten kantoortijden in geval van crisis gebruik maken van de huisartsenpost die op indicatie de crisisdienst kan inschakelen. Tijdens kantooruren kan de huisarts ons raadplegen. 

Privacy

Wij hebben beroepsgeheim en zullen zonder uw toestemming dan ook geen informatie over u geven aan anderen. Klik hier voor meer informatie hierover. Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze geregistreerd worden dan kunt u dit kenbaar maken. De informatie die uw behandelaar uit hoofde van zijn of haar functie te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie verstrekt worden aan derden tenzij in overleg met u en pas na schriftelijke toestemming. Klik hier als u hierover meer wilt weten.

Sinds 25 mei 2018 is sprake van een algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het van groot belang aan de hier gestelde eisen te voldoen. U kunt hier ons privacy statement downloaden. Bij vragen kunt u contact opnemen via info@het-ivp.nl.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier. U kunt hiervan een afschrift vragen. Testmateriaal mag u ook inzien, echter daarvan kunt u geen afschrift krijgen. Voor verdere rechten en plichten verwijzen wij U naar de WGBO.

Kosten

Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ.  We hebben geen contract met CZ en Menzis.  Het IVP valt onder specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie, zoals eHealth en/of een standaard psychologische behandeling niet werkzaam is gebleken of dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing is geldig vanaf de datum van afgifte. Zorgt u er dus voor dat u pas een afspraak maakt, als u de verwijzing in uw bezit heeft. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Meer informatie hierover vindt u hier

kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. 


 

Onverzekerde zorg

Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM IV classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. Voor deze omstandigheid geldt een uurtarief van 135 euro (100 euro per zitting van drie kwartier). Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basis verzekering van de zorgverzekeringswet, zodat u niet bang hoeft te zijn dat de kosten van de kennismaking niet door uw zorgverzekeraar betaald zullen worden. Deze kosten gaan wel ten koste van het wettelijk eigen risico. Voor informatie over de hoogte van uw eigen risico kunt u in uw polisvoorwaarden kijken.

Kosten worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar

Onze praktijk heeft een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Uitzondering is Menzis, waar we in het geheel geen contract mee hebben, en CZ, waar we een zeer beperkt contract mee hebben. De rekening wordt direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. U heeft hier geen omkijken naar. De declaratie gaat wel ten koste van uw eigen risico, dat de zorgverzekeraar bij u in rekening brengt. We hanteren daarbij de door uw zorgverzekeraar gestelde tarieven die zijn afgeleid van de NZa tarieven www.nza.nl. Voor meer informatie daarover verwijzen we naar uw zorgverzekeraar.

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden door het aanmeldformulier op onze website in te vullen. Na ontvangst van uw email ontvangt u binnen twee tot maximaal drie weken een reactie met een uitnodiging voor een kennismaking (mits mogelijk binnen 4 weken). Daarnaast krijgt u vooraf of na het eerste gesprek inloggegevens toegezonden om een aantal vragenlijsten in te vullen. Ook krijgt u een algemene vragenlijst toegezonden tijdens de intakefase. We maken hierbij gebruik van een beveiligde communicatie module.

Indien u liever eerst uw situatie mondeling wilt toelichten of vragen hebt, dan kunt u ons op werkdagen telefonisch bereiken op tussen 9.00 en 17.00 uur op 071-2510101. Onze praktijk is geopend op werkdagen. Bij vakantie of ziekte nemen wij onderling waar. In het uitzonderlijke geval dat we allemaal tegelijkertijd niet bereikbaar zijn hebben we afspraken met collega praktijken voor waarneming. U zult hier tijdig en duidelijk over geïnformeerd worden en kunt bij vragen altijd terecht op ons telefoonnummer 071-2510101.

No show

Indien u verhinderd bent dient u tijdig af te zeggen. Bij niet verschijnen op de afspraak of korter dan 24 uur van tevoren afbellen, behouden we ons het recht voor een no show tarief van 75 euro in rekening te brengen. U kunt deze kosten niet verhalen op uw zorgverzekeraar.

E-Health

Onze praktijk beschikt over een uiteenlopend aantal modules van zelfhulpprogramma’s van een landelijk erkende aanbieder. Deze programma’s kunnen ingezet worden als onderdeel van de behandeling. Wanneer zelfhulpprogramma’s u aanspreken, vraag er dan naar.

Psycho-educatie

Voor psycho-educatie maken wij gebruik van:
1. NVvP
2. TelePsy

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.