Geen problemen maar vragen

Een vraag: waarom bent u bij het Instituut voor Vraaggericht Psychotherapie terechtgekomen?

Waarschijnlijk omdat er iets in uw privé-leven of in uw werksfeer is dat u graag veranderd wilt zien. Wellicht ervaart u het als een probleem waar u last van ondervindt, iets wat u blokkeert om uzelf te ontplooien, of u wellicht zelfs belemmert uw leven te leiden zoals u dat graag zou willen.

Een volgende vraag: wat kunnen wij voor u doen?

Wij praten met u niet enkel over “problemen” of “diagnose”. Wel over een dialoog, waarin wij u begeleiden om datgene wat u hindert, te vertalen naar een vraag. Want wij menen dat de meeste problemen goed aan te pakken zijn zodra ze veranderd zijn in een vraagstuk waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Vragen dagen uit om te worden beantwoord. En met ieder antwoord slinkt het probleem waar het allemaal om begon.

Wat kan ik verwachten?

Wij geven psychotherapie, waarbij we geïnspireerd zijn door inzichten uit verschillende psychologische stromingen. We maken daarbij vooral gebruik van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie (waaronder Acceptance and Commitment Therapy en Schematherapie) Affect Fobie Therapie en EMDR. We ondersteunen dat, indien nodig en gewenst, met medicatie of eventueel met rTMS.

Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Wij vinden het belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Ook besteden we ruim aandacht aan uw omgeving: hoe gaat het thuis, op het werk en bij een eventuele studie met u?

Als u medicatie nodig heeft

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie ondersteunend zijn. Samen onderzoeken we of de inzet van medicatie een toegevoegde waarde heeft. Wij zullen u goed voorlichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen van eventuele medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.

U kunt om herhaalrecepten vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken door een nieuw recept nodig hebben, dan vragen wij u dit een week voordat de medicijnen op zijn door te geven, zodat wij tijdig een recept naar uw apotheek kunnen faxen.

Tenslotte attenderen wij u erop dat het bij sommige medicijnen noodzakelijk is om een zogeheten Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring (met eventueel een Apostillestempel), mee te nemen als u op reis naar het buitenland gaat. In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de Opiumwet vallen namelijk verboden. Op overtreding van die wet staan strenge straffen. Vraag altijd aan uw arts of een dergelijke verklaring nodig is als u naar het buitenland gaat. Meer informatie hierover vindt u hier

Als u door derden gevraagd wordt een doktersverklaring te leveren

Soms vragen instanties om een specifieke verklaring dat u in behandeling bij ons bent of zelfs om een diagnose. Dit geven wij niet zomaar. De KNMG (beroepsvereniging van artsen) heeft daarvoor regels opgesteld waaraan wij ons moeten houden. Deze kunt u hier terugvinden.

U kunt in dit geval het volgende overwegen:
1. U kunt vragen of een verklaring van uzelf in de vorm van een in te vullen vragenlijst van betreffende organisatie kan voldoen.
2. U kunt vragen een onafhankelijke arts voor u te regelen door de instantie die de informatie opvraagt.
3. U kunt ook zelf een onafhankelijke arts inschakelen hiertoe. Deze arts kan bij ons informatie opvragen, als u daar toestemming voor geef.
4. U kunt bij ons vragen om een kopie van het behandelplan uit uw dossier, en dat aan de betreffende instantie sturen. U dient er dan echter wel voor te tekenen dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertrouwelijkheid van deze informatie. Uzelf en betrokken instantie dienen er immers zorgvuldig mee om te gaan. Vergewis u er daarom van dat deze instantie voldoet aan de AVG.

En verder

Informatie over zaken als kosten, klachtenprocedure, privacy- en kwaliteitseisen vindt u onder het kopje “kwaliteit”
Informatie over de aanmeldprocedure, intakeproces, actuele wachttijden en stand van zaken m.b.t. contractering met de zorgverzekeraars vindt u onder het kopje “aanmelden”