071-2510101   info@het-ivp.nl

Een vraag: waarom bent u bij het Instituut voor Vraaggericht
Psychotherapie terechtgekomen?

Waarschijnlijk omdat er iets in uw privé-leven of in uw werksfeer is dat u graag veranderd wilt zien. Wellicht ervaart u het als een probleem waar u last van ondervindt, iets wat u blokkeert om uzelf te ontplooien, of u wellicht zelfs belemmert uw leven te leidenzoals u dat graag zou willen.

Een volgende vraag: wat kunnen wij voor u doen?

Wij praten met u niet enkel over “problemen” of “diagnose”.
Wel over een dialoog, waarin wij u begeleiden om datgene wat u hindert, te vertalen naar een vraag. Want wij menen dat de meeste problemen goed aan te pakken zijn zodra ze veranderd zijn in een vraagstuk waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Vragen dagen uit om te worden beantwoord. En met ieder antwoord slinkt het probleem waar het allemaal om begon.

Wat kunt u verwachten?

Wij zullen u stimuleren om met nieuwsgierige (zelf-) compassie te kijken naar het vraagstuk dat momenteel in uw leven speelt, en dat u er toe heeft aangezet om hulp te vragen. Die zelfde nieuwsgierige, compassievolle houding kunt u van ons verwachten.

Wij geven integratieve psychotherapie, waarbij we geïnspireerd zijn door inzichten uit verschillende psychologische stromingen.
We maken daarbij vooral gebruik van de systeemtherapie, (cognitieve) gedragstherapie (waaronder  Acceptance and Commitment Therapy  en Schematherapie) Affect Fobie Therapie en Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) .  We ondersteunen dat, indien nodig en gewenst, met EMDR, mindfulness- en hypnoseoefeningen. Ook kunnen we eventueel gebruik maken van medicatie of rTMS.  

Psychotherapie heeft als doel uw functioneren in het hier en nu te verbeteren. Soms is het daarbij nodig om te onderzoeken hoe ervaringen in uw kindertijd of later in uw leven samenhangen met problemen die u nu ervaart. Dit is echter niet altijd nodig. Wij vinden het belangrijk om in de therapie het heden en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Ook besteden we ruim aandacht aan uw omgeving: hoe gaat het thuis, op het werk en bij een eventuele studie met u?

Niet zichtbaar
Als u medicatie nodig heeft

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten, kan medicatie ondersteunend
zijn. Samen onderzoeken we of de inzet van medicatie een toegevoegde waarde

heeft. Wij zullen u goed voorlichten over het te verwachten effect en de bijwerkingen
van eventuele medicatie, zodat u zelf een weloverwogen keuze kunt maken.
U kunt om herhaalrecepten vragen tijdens uw afspraak. Mocht u tussen de afspraken
door een nieuw recept nodig hebben, dan vragen wij u dit een week voordat de
medicijnen op zijn door te geven, zodat wij tijdig een recept naar uw apotheek kunnen faxen.

 

Als u met medicatie naar het buitenland gaat

Tenslotte attenderen wij u erop dat het bij sommige medicijnen noodzakelijk is om
een zogeheten Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring (met
eventueel een Apostillestempel), mee te nemen als u op reis naar het buitenland
gaat. In veel landen is het bezit en het gebruik van medicijnen die onder de
Opiumwet vallen namelijk verboden. Op overtreding van die wet staan strenge
straffen.

Vraag altijd aan uw arts of een dergelijke verklaring nodig is als u naar het
buitenland gaat. Meer informatie hierover vindt u hier

Indien u een Shengenverklaring nodig heeft dient u dat bijtijds voor te bereiden door de verklaring zelf in te vullen, en ingevuld mee te nemen naar uw (reguliere) consult met uw behandelaar. Onze psychiater kan deze dan ondertekenen.

Als u door derden gevraagd wordt een doktersverklaring te leveren

Soms vragen instanties om een specifieke verklaring dat u in behandeling bij ons
bent of zelfs om een diagnose. Dit geven wij niet zomaar. De KNMG
(beroepsvereniging van artsen) heeft daarvoor regels opgesteld waaraan wij ons
moeten houden. Deze kunt u hier terugvinden.

U kunt in dit geval het volgende overwegen:
1. U kunt vragen of een verklaring van uzelf in de vorm van een in te vullen vragenlijst van betreffende organisatie kan voldoen.
2. U kunt vragen een onafhankelijke arts voor u te regelen door de instantie die de informatie opvraagt.
3. U kunt ook zelf een onafhankelijke arts inschakelen hiertoe. Deze arts kan bij ons informatie opvragen, als u daar toestemming voor geef.
4. U kunt bij ons vragen om een kopie van het behandelplan uit uw dossier, en dat
aan de betreffende instantie sturen. U dient er dan echter wel voor te tekenen dat wij
niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertrouwelijkheid van deze informatie.

Uzelf en betrokken instantie dienen er immers zorgvuldig mee om te gaan.Vergewis
u er daarom van dat deze instantie voldoet aan de AVG.

De financiering van de GGZ verandert in januari 2022

Onze beroepsvereniging, de LVVP, houdt ons en u via hun website op de hoogte. Klik hier  voor meer actuele informatie.

En verder
Informatie over zaken als kosten, klachtenprocedure, privacy- en kwaliteitseisen vindt u
onder het kopje “kwaliteit”
Informatie over de aanmeldprocedure, intakeproces, actuele wachttijden en stand van zaken m.b.t. contractering met de zorgverzekeraars vindt u onder het kopje “aanmelden”

Links

error: Beveiligd, Uw kunt bij ons geen content kopiëren.